Konwencja Praw Dziecka

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r. Nr 120, poz. 526. W jej rozumieniu „DZIECKO” oznacza każdą istotę w wieku poniżej osiemnastu lat. Prawa zawarte w konwencji są respektowane i gwarantowane wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, cenzusu urodzenia.

MY, DZIECI MAMY SWOJE PRAWA:

 • PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU
 • PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE
 • PRAWO DO ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI
 • PRAWO DO WOLNOŚCI WYPOWIADANIA SIĘ
 • PRAWO DO SWOBODY MYŚLENIA, SUMIENIA I WYZNANIA
 • PRAWO DO PRYWATNOŚCI
 • PRAWO DO WOLNOŚCI OD PRZEMOCY
 • PRAWO DO OCHRONY ZE STRONY PAŃSTWA
 • PRAWO DO ZNAJOMOŚCI SWOICH PRAW
 • PRAWO DO ODPOWIEDNIEGO STANDARDU ŻYCIA
 • PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SOCJALNEGO
 • PRAWO DO WYPOCZYNKU I WOLNEGO CZASU
 • PRAWO DO NAUKI
 • PRAWO DO KORZYSTANIA Z DÓBR KULTURY07
 • PRAWO DO WŁASNOŚCI
 • PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • PRAWO DO PRACY NIE PONAD SIŁY
 • PRAWO DO SWOBODNEGO ZRZESZANIA SIĘ
 • PRAWO DO UDZIAŁU W POKOJOWYCH ZGROMADZENIACH
 • PRAWO DO KORZYSTANIA Z PRAW PRZYNALEŻNYCH MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ DO KTÓREJ DZIECKO NALEŻY