Informacja dla Rodziców dzieci z rocznika 2011.

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci pozostających w przedszkolu z rocznika 2011 tzw. „zerówka” powinni liczyć się z faktem, że rozwiązanie umowy i rezygnacja z miejsca z przyczyn leżących po Państwa stronie będzie  wiązać się z zachowaniem 5- miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług, liczonego od 1 września 2017 r. (bez względu na datę zawarcia umowy) ze skutkiem na koniec miesiąca.

Ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia/opłaty rocznej dla tzw. grupy „zerówkowej” jest formą zabezpieczenia płynności finansowej przedszkola i wynika z rzeczywistych kosztów jakie poniesie placówka w przypadku ewentualnego, znaczącego zmniejszenia się liczby dzieci zapisanych do „zerówki” do września 2017 r. Koszty te związane są z zatrudnieniem pracowników, utrzymaniem budynku, stratami finansowymi w wyniku nie utworzenia alternatywnej grupy dzieci młodszych w okresie rekrutacji, a tym samym utratą klientów.

Liczymy na Państwa zrozumienie.