RODO

Klauzula -Obowiązek informacyjny Rodo względem rodziców:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i chronione przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe ( zawarte w karcie zgłoszenia, umowie o świadczeniu usług, wekslach i deklaracjach wekslowych, opiniach, zaświadczeniach, orzeczeniach) przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, art. 6 ust 1 pkt f.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „ Bajka”, przy ul. Kłodnickiej 22 54-218 Wrocław i Organ Prowadzący Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ Bajka” wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003465, numer NIP: 8942676693, REGON: 932652540. W razie problemów możesz skontaktować się z Dyrektorem Przedszkola drogą pocztową na adres placówki przedszkolnej.

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby zawarcia i realizacji umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia Pani/ Panu usług wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczych na podst. & 93Statutu przedszkola.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba dane osobowe Pani/Pana i dziecka będą przekazywane innym odbiorcom posiadającym do tego ustawowe prawo lub innym odbiorcom w celach ustawowych, statutowych i terapeutycznych. Dane osobowe Usługobiorcy oraz jego dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Ma Pani/ Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych i rozliczenia dotacji – 7 lat, nie dłużej niż tego wymagają przepisy prawa.

Klauzula -Obowiązek informacyjny Rodo względem osób z umową cywilno-prawno( Umowa zlecenie):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i chronione przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „ Bajka”, przy ul. Kłodnickiej 22 54-218 Wrocław i Organ Prowadzący z Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ Bajka” wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003465, numer NIP: 8942676693, REGON: 932652540. W razie problemów możesz skontaktować się z Dyrektorem Przedszkola drogą pocztową na adres placówki przedszkolnej.

Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

W Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” dane osobowe przetwarzane z uwagi na:

  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na zbieranie danych innych, niż określą przepisy może Pani/ Pan wyrazić zgodę lub nie.

W każdym czasie może Pani/ Pan cofnąć zgodę wyrażoną na przetwarzanie pozaustawowych danych lub na pozaustawowe cele. Możesz to zrobić komunikując się pisemnie z Dyrektorem Przedszkolu Niepublicznym „Bajka”.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zatrudnieniem będą przekazywane jedynie podmiotom posiadającym ustawowe prawo do żądania ujawnienia takich danych oraz do biura rachunkowego obsługującego placówkę.

Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w wyniku profilowania osób, których dane dotyczą.

Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ponadto, ma Pani/Pan prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Ma Pani/ Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności ZUS i US.