Witamy na stronach Przedszkola Niepublicznego BAJKA


KWIECIEŃ PLECIEŃ

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień,
różne figle płata w świecie.
Raz przygrzeje mocno słońce,
że jak w lecie jest gorąco.
Innym razem śniegiem prószy,
że aż wszystkim marzną uszy.
Kwiecień – plecień, bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata.

SZANOWNI RODZICE, DZIECI I PRACOWNICY !!!

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”
Niech ten czas przyniesie Państwa Rodzinom mnóstwo odpoczynku
i niech te dni będą bardzo radosne!

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „ Bajka”
oraz Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ Bajka”

Szanowni Rodzice!!!
W okresie 29.03-9.04.21r. Przedszkole będzie zamknięte.
Zamknięcie przedszkola zostaje wydłużone o kolejny tydzień na okres od 12.04-16.04.2021r.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z 26.03.21r. ( Dz. U.2021, poz. 561) została ogłoszona lista zawodów uprawniająca do zapewnienia opieki dzieciom w przedszkolach w okresie od 29.03.21r.-9.04.21r.

W przedszkolu na wniosek rodzica ( wniosek do wypełnienia będzie dostępny w przedszkolu) będą miały zapewnioną opiekę dzieci następujących rodziców:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci. 
Prosimy zatem rodziców, którzy spełniają powyższe kryteria o zgłaszanie dzieci do dziś 29.03.21r. do godz. 15.00 i potwierdzenie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej we skazanym okresie pod tel. 713517233 lub e-mailem: dyrektor@bajka.edu.pl w celu zapewnienia opieki i ustalenia organizacji pracy .

Pozostałe dzieci pozostaną w tym czasie w domu.

Dzieci korzystające z opieki w okresie 29.03-9.04.21r. płacą stawkę czesnego wynikającą z umowy.
W razie pytań prosimy o kontakt e-mailem lub 713517233 w godzinach 7.00-17.00

KWIECIEŃ: Czas otwarcia przedszkola 7.00-17.00.
Zgłoszone dzieci prosimy przyprowadzać do godz. 8.45

Przyprowadzanie dzieci:
Dzieci przyprowadzamy w godzinach od 7.00-8.45 przez środkowe wejście od frontu budynku. Do przedsionka dziecko wpuszcza rodzic, tam mierzona jest temperatura i dziecko rozbiera się w szatni a następnie zostanie odesłane przez pracownika do swojej grupy.
Bardzo prosimy o przestrzeganie zasady przybycia do 8.45. Potem drzwi będą zamknięte i w przypadku konieczności wejścia prosimy dzwonić dzwonkiem i cierpliwie zaczekać, ponieważ jest to czas śniadania i pracownicy są zaangażowani w inne czynności.
Odbiór dzieci:
Po południu prosimy odbierać dzieci w miarę możliwości po podwieczorku przez środkowe wejście w godzinach 15.30-17.00
Prosimy dzwonić dzwonkiem i wejść do przedsionka i zgłosić chęć odebrania dziecka.
Należy podać imię i nazwisko dziecka i grupę.
Na dziecko czekamy na zewnątrz. W przedsionku może przebywać tylko jeden rodzic.
W trosce o zdrowie Państwa i dzieci:
Prosimy o zachowanie 2 metrowych odstępów pomiędzy rodzinami w przypadku oczekiwania na wejście i przy odbiorze. Czasem może to chwilkę potrwać prosimy o cierpliwość, szczególnie w porze kiedy większa ilość dzieci jest odbierana.
W razie jakichkolwiek pomysłów ułatwiających te działania prosimy o kontakt z wychowawcami lub dyrektorem przedszkola.

Dziękujemy za współpracę.

Elżbieta Domagała

Strona główna Aktualności O przedszkolu Zapisy Kontakt Poradnia Rodzinna Stowarzyszenie

Przedszkole Niepubliczne Bajka, ul. Kłodnicka 22, 54-218 Wrocław, tel. +48 71 351 72 33, dyrektor@bajka.edu.pl, www.bajka.edu.pl