Wzór umowy

pliki do pobrania:

UMOWA-Przedszkole-BAJKA (PDF)                                  UMOWA-Przedszkole-BAJKA (Word)


UMOWA Nr …… /…… / 20….

O ŚWIADCZENIU USŁUG W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „BAJKA”

Zawarta dnia ………………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wrocławskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „BAJKA”, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 22, kod pocztowy: 54-218, NIP 894-26-76-693 reprezentowanym przez  Elżbietę Domagałę  –  Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „BAJKA” zwanym dalej Usługodawcą

a                                                     

 Rodzicem  / opiekunem ………………………………. zamieszkałym   ul. ………………,     legitymującym się dow. osob. (seria i numer)  …………  zwanymi dalej Usługobiorcą.

§1

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

dla dziecka/ci …………………………………………………………………………………

§ 2

Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola (wywieszony przy tablicy ogłoszeń).

§ 3

Usługi świadczone w Przedszkolu Niepublicznym „BAJKA” są odpłatne.

Odpłatność w roku przedszkolnym  2016/2017  wynosi:

Wpisowe w kwocie 500 zł ( pięćset złotych) za dziecko nowoprzyjęte, 200 zł przy kontynuacji

Czesne za każdy miesiąc od  IX .2016 r. do  VIII.2017 r.(wyłączając jeden miesiąc przerwy wakacyjnej) wynosi:

620 zł ( sześćset dwadzieścia złotych) za pierwsze dziecko i za drugie dziecko 590 zł ( pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują : wyprawki i książek do przedszkola, pobytu na zielonym przedszkolu oraz składki za obowiązkowe ubezpieczenie dziecka przez okres świadczenia usług.

Wpisowe i czesne nie podlegają odpisom oraz zwrotom w przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.

§ 4

Czesne jest płatne miesięcznie do 10 każdego miesiąca:

Do kasy przedszkola w trzech wyznaczonych w każdym miesiącu terminach podanych na tablicy ogłoszeń lub

Przelewem na konto: Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „BAJKA”,

                                       ING BSK S.A.  59 1050 1575 1000 0022 5228 2617

Czesne płatne przelewem powinno wpłynąć na rachunek  do w/w dnia miesiąca. W przypadku powstania opóźnienia płatności (czesne i wyżywienie), Usługobiorca zapłaci karę umowną zgodnie z  art.359 § 2 1. KC- odsetki maksymalne.

Usługodawca dopuszcza  możliwość odstąpienia od naliczenia kary umownej, jeżeli Usługobiorca powiadomi Dyrektora placówki do 10 danego miesiąca o konieczności przesunięcia terminu płatności  i ustali z nim nowy termin płatności.

§ 5

1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczania  w terminach wymienionych w § 4 opłaty za żywienie.

2. Stawka żywieniowa ustalana będzie na dany miesiąc w oparciu o rynkowe ceny żywności i podana do wiadomości Usługobiorcy na tablicy ogłoszeń.

3. Zwrot opłaty za wyżywienie naliczany jest od 1 dnia ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu.

4. Rozliczenie opłaty za wyżywienie nastąpi na koniec miesiąca i zostanie uwzględnione przy naliczaniu opłaty  za następny miesiąc.

§ 6

Usługobiorca jako zabezpieczenie terminowego uiszczania czesnego i innych opłat składa Usługodawcy:

 1. Usługobiorca jako zabezpieczenie terminowego uiszczania czesnego i innych opłat składa Usługodawcy:
 • kaucję w wysokości 1600 zł ( jeden tysiąc sześćset złotych) za każde dziecko, lub
 • weksel na kwotę 1600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych)  za każde dziecko

jako równowartość czesnego oraz opłaty żywieniowej za  ok.  dwumiesięczny pobyt dziecka w przedszkolu. Uzupełnieniem do niniejszej umowy będzie deklaracja wekslowa. Kaucję lub weksel należy złożyć do    01.09. 2016 roku. Z upływem  roku przedszkolnego (31 sierpnia 2017 r.). Usługobiorcy, który wywiązał się z zobowiązań kaucja lub weksel jest zwracany, z zastrzeżeniem pkt 2.

2.  Jeśli Usługobiorca korzysta ze świadczenia usług Przedszkola w roku kolejnym, zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 1 przechodzi automatycznie na ten rok.

3.  Wystawca weksla, przy zakończeniu umowy o świadczeniu usług i po rozliczeniu należnych  płatności  za przedszkole  ( prócz sytuacji w pkt. 2) jest zobowiązany zgłosić się do intendenta przedszkola po odbiór weksla przed upływem  trzech miesięcy od dnia zakończenia umowy. Po tym terminie weksle ulegają zniszczeniu przez  powołaną Komisję. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół wraz z listą zniszczonych wystawców weksli.

4.  Deklaracje wekslowe z potwierdzeniem odbioru weksla przez wystawcę mogą być zniszczone przez Komisję nie wcześniej niż po  upływie roku od  zakończenia umowy o świadczeniu usług. Komisja sporządza się protokół wraz z listą zniszczonych  imiennych  deklaracji  wekslowych.

§  7

W ramach czesnego Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :

 1. Fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej.

Udziału w okresie od września do czerwca w następujących zajęciach dodatkowych :

a) rytmice, j. angielskim, zajęciach logopedycznych, korekcyjnych,

b) warsztatach artystycznych,

c) zajęciach szachowych, komputerowych- dotyczy dzieci 5,6-letnich

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamiany zajęć wymienionych w grupie „b, c” na inne w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

W celu ułatwienia dzieciom adaptacji w przedszkolu na początku roku szkolnego część zajęć dodatkowych może rozpocząć się w październiku.

2.   Dodatkowo usługodawca może umożliwić udział dziecka w zajęciach dodatkowych (piłka nożna, tenis, judo, tańce, nauka gry na pianinie) na zasadzie dodatkowej opłaty.

 1. Warunków do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową.
 2. Zatrudnienia wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej.
 3. Organizowania okresowych spotkań rodziców/opiekunów z kadrą pedagogiczną.
 4. Posiłków określonych w zgłoszeniu.
 5. Bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Usługodawcę.

§ 8

Usługobiorca zobowiązuje się do:

 1. Terminowego uiszczania opłat.
 2. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
 3. Przyprowadzania dziecka do godz. 9.00 i odbierania do godz. 17.25
 4. Aktywnej współpracy z Usługodawcą w procesie edukacji i wychowania dziecka Usługobiorcy.
 5. Natychmiastowego informowania dyrektora o zmianie miejsca zameldowania i zamieszkania dziecka.
 6. Przestrzegania przepisów zawartych w Statucie.

§ 9

Usługobiorca przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż Usługodawca odstąpi od niniejszej umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

 1. Usługobiorca nie wniesie w ciągu kolejnego miesiąca opłaty za świadczone usługi przez Usługodawcę i nie wniesie jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez Usługodawcę terminie.
 2. Zachowanie dziecka Usługobiorcy będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
 3. Nastąpi brak współpracy pomiędzy  personelem dydaktycznym a Usługobiorcą w  kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania  dziecka.
 4. Nie przestrzegania zasad i przepisów zawartych w Statucie przedszkola i nie stosowanie się do nich przez Usługobiorcę pomimo uprzedniego pisemnego wezwania  do ich przestrzegania.

§ 10

Umowa zawarta jest na okres od 01.09.2016. do 31.08.2017r.

§ 11

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z  zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego     2  miesiące, ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca.

§ 12

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie  sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………….                                                          ………………………………..

Usługobiorca                                                                             Usługodawca