Glottodydaktyka

Glottodydaktyka to innowacyjna metoda nauki czytania i pisania, która pozwala odmiennie, w porównaniu do tradycyjnych metod, spojrzeć na rozwój językowy dziecka. Dzięki tej metodzie dzieci posługują się piękną i poprawną polszczyzną, rozwijają się we własnym tempie, uczą logicznego myślenia oraz rozwijają strefę motywacyjną.

Glottodydaktyka nastawiona jest na indywidualny tryb nauczania, zgodnie z możliwościami dziecka. Dotyczy to sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego oraz kinestetyczno- ruchowego.

Zgodnie z rozwojem dziecka powinien być wydłużony czas przygotowania do nauki czytania i pisania oraz skrócony czas opanowania płynnego pisania i sprawnego czytania. Każde dziecko powinno być w tym zakresie traktowanie indywidualnie, gdyż indywidualnie przebiega rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny dziecka.

Praca z grupą dzieci przebiega wielopoziomowo. Kolejne etapy nauki dziecko osiąga we własnym tempie. W metodzie tej to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie.

Glottodydaktyka to kilka etapów, które są po kolei wprowadzane:

  • Ćwiczenia emisyjne, oddechowe i artykulacyjne – dziecko uczy się prawidłowego oddychania, regulowania siły wydechu, usprawnia swój aparat artykulacyjny. Ćwiczenia są atrakcyjne, ponieważ stosuje się w nich pomoce takie jak piórka, piłeczki, chusteczki, świece itp.
  • Porównywanie i identyfikowanie liter – dzieci uczą się tego, pracując na klockach logo. Bawią się nimi, manipulują, układają budowle, jednocześnie poznając wygląd i kształt poszczególnych liter. Dziecko uczy się, że każda litera ma 4 warianty – mała pisana i drukowana, wielka pisana i drukowana. Każdy z tych wariantów jest umieszczony na klockach.
  • Synteza i analiza wyrazów – dzieci dzielą na sylaby, potem na głoski poszczególne wyrazy, poznają samogłoski, następnie spółgłoski. Nauczyciel korzysta z rozsypanek wyrazowych, pociętych na sylaby wyrazów.
  • Czytanie techniką „ślizgania” – polega na łączeniu spółgłosek z samogłoskami, w ten sposób dzieci przygotowują się do nauki czytania.
  • Trudności ortograficzne – poznawanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi ortograficznie.
  • Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania – dzieci ćwiczą umiejętność poprawnego trzymania narzędzia do pisania, kreślenia linii bez odrywania ręki.