Założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne BAJKA w lipcu 2013 r. przeszła proces ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez pracowników Kuratorium Oświaty  otrzymując najwyższe oceny. Z raportem można się zapoznać na stronie: http://www.npseo.pl/, w zakładce nadzór pedagogiczny.


Praca dydaktyczno – wychowawcza w przedszkolu realizowana jest zgodnie z przyjętą koncepcją pracy przedszkola, której hasło przewodnie brzmi: „Przedszkole BAJKA rozwija twórcze postawy dziecka i kształtuje jego świadomość środowiskową”. Jednym z najważniejszych założeń jest kształtowanie świadomości środowiskowej, szczególnie ekologicznej, społecznej oraz twórczych postaw w myśleniu i działaniu.

W pracy wychowawczo – dydaktycznej realizowana jest przez nauczycieli nowa, rozszerzona koncepcja edukacyjna, która ma umożliwić każdemu dziecku odkrywanie, przeżywanie, pobudzanie i wzmacnianie jego potencjału twórczego, zgodnie z przyjętym mottem:

„Powiedz mi – zapomnę,
Pokaż – a zapamiętam,
Pozwól wziąć udział – a zrozumiem”

                                                        Konfucjusz

Dlatego preferowane są metody aktywizujące, które wprowadzają do procesu uczenia się twórcze, odkrywcze myślenie, ukierunkowujące wszystkie czynności dziecka: Główne założenia koncepcji pracy

Uszczegółowienie koncepcji pracy stanowi roczny plan pracy przedszkola tworzony przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny: Tematyka planu rocznego

Plan pracy uwzględnia zamierzenia i wytyczne z wybranego programu wychowania przedszkolnego i jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 24 lutego 2017r., poz. 356): Podstawa programowa

Obecnie realizujemy we wszystkich grupach program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby Żabińskiej, wyd. MAC Edukacja. Dodatkowo, jako rozszerzenie wybranego programu, realizowany jest w gr. I i IV program edukacji językowej – glottodydaktyka prof. Rocławskiego. 

Od 2013 roku w grypie pięciolatków prowadzony jest międzynarodowy program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie u dzieci „Przyjaciele Zippiego”.

W grupie trzy- i czterolatków prowadzony jest program „Przedszkole nie jest dla nas straszne” – łagodzący stres związany z rozpoczęciem pobytu w przedszkolu.

We wszystkich grupach realizowany jest program własny Pani Agnieszki Łaski-Bieniasz z języka angielskiego „Let’s play together”