Konwencja Praw Dziecka

Przyjęta 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U.2000.2.11).  W jej rozumieniu „dziecko” oznacza każdą istotę w wieku poniżej osiemnastu lat. Prawa zawarte w konwencji są respektowane i gwarantowane wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego i cenzusu urodzenia.

My, dzieci mamy swoje prawa:

 • Prawo do życia i rozwoju
 • Prawo do wychowania w rodzinie
 • Prawo do zachowania tożsamości
 • Prawo do wolności wypowiadania się
 • Prawo do swobody myślenia, sumienia i wyznania
 • Prawo do prywatności
 • Prawo do wolności od przemocy
 • Prawo do ochrony ze strony państwa
 • Prawo do znajomości swoich praw
 • Prawo do odpowiedniego standardu życia
 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego
 • Prawo do wypoczynku i wolnego czasu
 • Prawo do nauki
 • Prawo do korzystania z dóbr kultury
 • Prawo do własności
 • Prawo do przedsiębiorczości
 • Prawo do pracy nie ponad siły
 • Prawo do swobodnego zrzeszania się
 • Prawo do udziału w pokojowych zgromadzeniach
 • Prawo do korzystania z praw przynależnych mniejszości etnicznej, do której dziecko należy