Procedura postępowania w Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” w związku z zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

Podstawą podejmowania wszelkich decyzji, w tym przyjmowania dzieci do przedszkola oraz organizowania wyjść i wycieczek jest statut przedszkola oraz zalecenia MEN i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Wprowadzono dla pracowników obsługi następujące obowiązki:

 • nakaz 2 x dziennie dezynfekowania wszystkich klamek;
 • mycia zabawek i prania pluszaków na salach raz w tygodniu,
 • wydawania pościeli na grupie maluchów raz w tygodniu do prania.
 • dezynfekownia powierzchni mebli oraz łazienek raz dziennie.
 • zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie czystości i higieny w przedszkolu.

Działaniami profilaktycznymi podejmowanymi przez przedszkole są:

 • pogadanki i instruktaże z dziećmi w kwestii techniki mycia rąk, będą one powtarzane przez najbliższe dwa tygodnie, co dwa dni lub dłużej w razie potrzeby.
 • rozmowy na temat prawidłowych zachowań podczas kichania, kaszlania, zachowania odstępu z osobami wykazującymi objawy chorobowe.
 • zamieszczenie w łazienkach dzieci nad umywalkami ilustrowanych instrukcji prawidłowego mycia rąk.
 • ograniczenie wejścia na sale pobytu dzieci osób nie będących pracownikami przedszkola, rodzicami, opiekunami.
 • zaapelowanie do rodziców i pracowników, aby w miarę możliwości ograniczyły udział w dużych skupiskach ludzkich.
 • zaapelowanie, aby przeziębione lub chore osoby (rodzice, dzieci, pracownicy) nie przychodzili do przedszkola.
 • w przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych : gorączka, kaszel, katar, złe samopoczucie nauczyciele są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania rodziców o stanie zdrowia dziecka a rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola.
 • powrót dziecka do przedszkola będzie uzależniony od jego stanu zdrowia i braku widocznych objawów chorobowych.
 • w przypadku widocznych objawów chorobowych spowodowanych innymi problemami zdrowotnymi rodzice dziecka są zobowiązani przedłożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • zaapelowanie do rodziców dzieci, które wróciły z terenów zagrożonych, aby dwa tygodnie nie przychodziły do przedszkola i obserwowanie, czy nie występują takie objawy jak : gorączka, kaszel, katar , złe samopoczucie, bóle mięśni. Jeżeli objawy nie występują to po 14 dniach samoobserwacji można zakończyć kontrolę.

Jeśli u dziecka lub pracownika przedszkola, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

Jeśli pracownicy, rodzice, dziecko miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 • w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
 • w przypadku, gdy dziecko, pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800 190 590.

Komunikaty podawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są monitorowane na bieżąco i wszelkie kroki są podejmowane zgodnie z ich aktualną treścią.

Informujemy, że w sytuacji konieczności nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicowi dziecka do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lit.a Ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ZUS).

Procedura obowiązuje od dnia 28.02.2020 na podst. Zarządzenia Dyrektora Niepublicznego „Bajka” Nr 17/2020