Pandemia Covid-19

marzec 2022

19.11.2020r.

Aktualizacja wytycznych z dnia 19.11.2020r.


26.08.2020 r.

Aktualizacja wytycznych z dnia 26.08.2020r.

03.07.2020 r.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że zgodnie wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 02.07.2020 r. został przywrócony limit dzieci z przed czasu pandemii w grupie tj. do 25 dzieci. Zwracamy się jednak z prośbą, by w sierpniu, ze względu na konieczność planowania żywienia, rodzice wyrażający chęć posłania dziecka do przedszkola poinformowali dyrektora przedszkola przynajmniej na 2 dni robocze przed powrotem dziecka do przedszkola, w celu możliwości zaplanowania opieki i pracy placówki: telefonicznie: tel. 71 351-72-33, bądź e-mailem: dyrektor@bajka.edu.pl.


06.06.2020 r.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że zgodnie wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego została zwiększona do 16 (za zgodą organu prowadzącego do 18) maksymalna ilość dzieci w grupie przedszkolnej.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

Z  poważaniem

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Bajka” Elżbieta Domagała

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka”


13.05.2020 r.

Szanowni Rodzice,

Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz i Młodzieży „BAJKA” podjęło decyzję o wznowieniu działalności Niepublicznego Przedszkola BAJKA od dnia 13 maja 2020 r. W okresie funkcjonowania przedszkola jedynie w zakresie sprawowania opieki (od 13 maja do odwołania), przedszkole jest otwarte w godzinach 7.30 – 16.30.

Podjęliśmy i wdrożyliśmy zalecenia zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dotyczących Covid-19, m.in.:

 • Obowiązuje mniejsza ilość dzieci w grupie (w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; perwszeństwo do skorzystania z opieki w przedszkolu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i pracowników handlu oraz rodziców zaangażowanych w zwalczanie Covid-19).
 • W przedszkolu zachowany jest pełen reżim sanitarny, zostało wyznaczone pomieszczenie na izolatkę, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami i służbami sanitarnymi.
 • Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali pod opieką wychowawcy, bez kontaktu z dziećmi z innych grup. Z sal usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany. Sale są wietrzone co godzinę. Dzieci często i regularnie będą myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Dzeci nie mogą przynosić do przedszkola własnych zabawek.
 • Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z ogrodu przedszkolnego. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup zorganizowane jest tak, by dzieci nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli  nie będzie możliwości zapewnienia dezynfekcji po każdej grupie sprzętu na placu, dyrektor ma obowiązek  oznaczyć go taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

Szczegółowe zasady przedstawione zostały w Procedurze postępowania w Przedszkolu Niepublicznym BAJKA w zakresie i trybie zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby Covid-19:

Prosimy również o zapoznanie się i podpisanie Oświadczenia rodzica dziecka korzystającego z opieki przedszkolnej w okresie zagrożenia epidemią Covid-19:

09.05.2020 r.

Szanowni Rodzice,

Po spełnieniu i wdrożeniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących Covid-19, Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz i Młodzieży „BAJKA” podjęło decyzję o wznowieniu działalności Niepublicznego Przedszkola BAJKA od dnia 13 maja 2020 r.
Rodzice, którzy podjęli decyzję o powrocie dziecka do przedszkola, proszeni są o zgłoszenie tego w przedszkolu, dwa dni przed przyjściem dziecka do przedszkola.

Podjęliśmy i wdrożyliśmy zalecenia zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in.:

 • Obowiązywać będzie mniejsza ilość dzieci w grupie (w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; perwszeństwo do skorzystania z opieki w przedszkolu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i pracowników handlu oraz rodziców zaangażowanych w zwalczanie Covid-19).
 • W przedszkolu zachowany będzie pełen reżim sanitarny, zostanie wyznaczone pomieszczenie na izolatkę, zostanie ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami i służbami sanitarnymi.
 • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką wychowawcy, bez kontaktu z dziećmi z innych grup. Z sal usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany. Sale będą wietrzone co godzinę. Dzieci często i regularnie będą myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Dzeci nie będą mogły przynosić do przedszkola własnych zabawek.
 • Dzieci, pod nadzorem opiekuna, będą mogły korzystać z ogrodu przedszkolnego. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup będzie zorganizowane tak, by dzieci nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli  nie będzie możliwości zapewnienia dezynfekcji po każdej grupie sprzętu na placu, dyrektor ma obowiązek  oznaczyć go taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

Rząd przypomina rodzicom, by nie posyłali do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Zaleca się by dzieci korzystające z opieki przedszkolnej nie miały kontaktów z seniorami. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, należy przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Dziecko zostanie przyjęte do przedszkola zdrowe, bez objawów chorobowych.

Ważne!

Zgodnie z wytycznymi, informujemy Państwa o czynnikach ryzyka Covid-19 u dzieci, Państwa jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do przedszkola.

Z  poważaniem

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Bajka” Elżbieta Domagała

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka”

30.04.2020 r.

Szanowni Rodzice,

w związku ze stanem pandemii Covid-19 w Polsce decyzją rządu przerwa w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-oświatowych obowiązuje do dnia 24.05.2020 r., w tym również Przedszkola Niepublicznego „BAJKA”

W dniu 29.04.2020 r. decyzją rządu od 6 maja przywrócono przedszkolom możliwość pełnienia funkcji opiekuńczej, po spełnieniu i wdrożeniu licznych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wznowienie działalności przedszkola uzależnione jest od decyzji Gminy Wrocław – prezydenta Wrocławia, organu prowadzącego oraz możliwości i stopnia dostosowania się do szczegółowych zasad funkcjonowania placówki w czasie pandemii Covid-19. Prezydent Wrocławia, kierując się bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci i całego społeczęństwa, w dniu 30.04.2020 r. podjął decyzję o nieotwieraniu przedszkoli samorządowych na terenie Wrocławia od 6 maja, taką samą decyzję rekomendując przedszkolom niepublicznym. Termin otwarcia placówek nie jest jeszcze znany i uzależniony jest od szeregu czynników. Zostaną Państwo o nim powiadomieni niezwłocznie drogą mailową i na stronie internetowej.

Z  poważaniem

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Bajka” Elżbieta Domagała

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka”


UWAGA: DOTYCZY PRACY PRZEDSZKOLA W CZASIE WAKACJI

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w związku pandemią Covid-19 i jej wpływem na sytuację społeczno – ekonomiczną, Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka” wraz z Dyrektorem Przedszkola Niepublicznego „Bajka” rozważa możliwość otwarcia placówki w lipcu, w celu zapewnienia opieki dla dzieci, których rodzice będą zobowiązani do pracy po ustaniu pandemii. Zgodnie z Umową o świadczeniu usług miesiąc wakacyjny jest wolny od opłaty za czesne, jednak w przypadku uruchomienia przedszkola rodzice, którzy zgłoszą dzieci na ten miesiąc będą zobligowani do wniesienia opłaty za lipiec. Otwarcie przedszkola w lipcu będzie uzależnione od ilości zgłoszonych dzieci. W sierpniu przedszkole będzie otwarte zgodnie z planem.

Wrocław, 24.04.2020

Szanowni Rodzice,

w związku ze stanem pandemii Covid-19 w Polsce decyzją rządu przerwa w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-oświatowych została wydłużona do dnia 24.05.2020 r., w tym również Przedszkola Niepublicznego „BAJKA”.

Termin wznowienia działalności przedszkola oraz zasady na jakich to się stanie, uzależnione jest od decyzji rządu, organu prowadzącego oraz możliwości dostosowania się do szczegółowych zasad funkcjonowania placówki w czasie pandemii Covid-19. Zostaną Państwo o nim powiadomieni niezwłocznie drogą mailową.

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego BAJKA

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży BAJKA


Wrocław, 28.02.2020

Procedura postępowania w Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” w związku z zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

Podstawą podejmowania wszelkich decyzji, w tym przyjmowania dzieci do przedszkola oraz organizowania wyjść i wycieczek jest statut przedszkola oraz zalecenia MEN i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Wprowadzono dla pracowników obsługi następujące obowiązki:

 • nakaz 2 x dziennie dezynfekowania wszystkich klamek;
 • mycia zabawek i prania pluszaków na salach raz w tygodniu,
 • wydawania pościeli na grupie maluchów raz w tygodniu do prania.
 • dezynfekownia powierzchni mebli oraz łazienek raz dziennie.
 • zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie czystości i higieny w przedszkolu.

Działaniami profilaktycznymi podejmowanymi przez przedszkole są:

 • pogadanki i instruktaże z dziećmi w kwestii techniki mycia rąk, będą one powtarzane przez najbliższe dwa tygodnie, co dwa dni lub dłużej w razie potrzeby.
 • rozmowy na temat prawidłowych zachowań podczas kichania, kaszlania, zachowania odstępu z osobami wykazującymi objawy chorobowe.
 • zamieszczenie w łazienkach dzieci nad umywalkami ilustrowanych instrukcji prawidłowego mycia rąk.
 • ograniczenie wejścia na sale pobytu dzieci osób nie będących pracownikami przedszkola, rodzicami, opiekunami.
 • zaapelowanie do rodziców i pracowników, aby w miarę możliwości ograniczyły udział w dużych skupiskach ludzkich.
 • zaapelowanie, aby przeziębione lub chore osoby (rodzice, dzieci, pracownicy) nie przychodzili do przedszkola.
 • w przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych : gorączka, kaszel, katar, złe samopoczucie nauczyciele są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania rodziców o stanie zdrowia dziecka a rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola.
 • powrót dziecka do przedszkola będzie uzależniony od jego stanu zdrowia i braku widocznych objawów chorobowych.
 • w przypadku widocznych objawów chorobowych spowodowanych innymi problemami zdrowotnymi rodzice dziecka są zobowiązani przedłożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • zaapelowanie do rodziców dzieci, które wróciły z terenów zagrożonych, aby dwa tygodnie nie przychodziły do przedszkola i obserwowanie, czy nie występują takie objawy jak : gorączka, kaszel, katar , złe samopoczucie, bóle mięśni. Jeżeli objawy nie występują to po 14 dniach samoobserwacji można zakończyć kontrolę.

Jeśli u dziecka lub pracownika przedszkola, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

Jeśli pracownicy, rodzice, dziecko miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 • w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
 • w przypadku, gdy dziecko, pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800 190 590.

Komunikaty podawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są monitorowane na bieżąco i wszelkie kroki są podejmowane zgodnie z ich aktualną treścią.

Informujemy, że w sytuacji konieczności nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicowi dziecka do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lit.a Ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ZUS).

Procedura obowiązuje od dnia 28.02.2020 na podst. Zarządzenia Dyrektora Niepublicznego „Bajka” Nr 17/2020