Aktualności

Szanowni Państwo,

Wrocław, 30.04.2020

w związku z wczorajszym ogłoszeniem przez rząd możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja informujemy, że Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka” wraz z Dyrektorem Przedszkola rozważa możliwość uruchomienia placówki, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami czekamy na ostateczną decyzję o otwarciu przedszkoli, którą musi podjąć gmina Wrocław – Prezydent Jacek Sutryk.

Jednocześnie informujemy, że rząd opublikował ogólne wytyczne dla otwieranych przedszkoli, jednak nie przedstawiono żadnych szczegółowych rozwiązań dotyczących tego, jak mamy zapewnić dzieciom i sobie bezpieczeństwo.

Zgodnie z najlepszymi praktykami oraz obowiązującymi wytycznymi, na dzień dzisiejszy podjęliśmy ustalenia dotyczące działalności Przedszkola Niepublicznego BAJKA:

 • Pierwszeństwo do skorzystania z placówek będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i pracowników handlu.
 • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Z sal usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany (warto podkreślić, że niektóre zapisy są wręcz niemożliwe do realizacji np. każdorazowe mycie i dezynfekcja zabawki po użyciu przez dziecko).
 • Dzieci, pod nadzorem opiekuna, będą mogły korzystać z istniejących na terenie instytucji placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup ma być zorganizowane tak, by dzieci nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli  dyrektor nie będzie mógł zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, ma obowiązek  oznaczyć go taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

Rząd przypomina rodzicom, by nie posyłali do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Zaleca się by dzieci korzystające z opieki przedszkolnej nie miały kontaktów z seniorami.

Czekamy zatem na szczegółowe wyjaśnienia ze strony rządu i centralnych służb sanitarnych, jak bezpiecznie zorganizować pracę przedszkoli oraz na decyzję władz miasta. Wtedy, po wypracowaniu i zapewnieniu środków bezpieczeństwa podamy termin otwarcia placówki.

Ważne!

Zgodnie z wytycznymi, informujemy Państwa również o czynnikach ryzyka Covid-19 u dzieci, Państwa jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia , jak i dowożeniem dziecka do instytucji.

Z  poważaniem

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Bajka” Elżbieta Domagała

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka”

Wrocław, 24.04.2020

Szanowni Rodzice,

w związku ze stanem pandemii Covid-19 w Polsce decyzją rządu przerwa w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-oświatowych została wydłużona do dnia 24.05.2020 r., w tym również Przedszkola Niepublicznego „BAJKA”.

Termin wznowienia działalności przedszkola oraz zasady na jakich to się stanie, uzależnione jest od decyzji rządu, organu prowadzącego oraz możliwości dostosowania się do szczegółowych zasad funkcjonowania placówki w czasie pandemii Covid-19. Zostaną Państwo o nim powiadomieni niezwłocznie drogą mailową.

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego BAJKA

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży BAJKA

Procedura postępowania w Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” w związku z zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

Podstawą podejmowania wszelkich decyzji, w tym przyjmowania dzieci do przedszkola oraz organizowania wyjść i wycieczek jest statut przedszkola oraz zalecenia MEN i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Wprowadzono dla pracowników obsługi następujące obowiązki:

 • nakaz 2 x dziennie dezynfekowania wszystkich klamek;
 • mycia zabawek i prania pluszaków na salach raz w tygodniu,
 • wydawania pościeli na grupie maluchów raz w tygodniu do prania.
 • dezynfekownia powierzchni mebli oraz łazienek raz dziennie.
 • zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie czystości i higieny w przedszkolu.

Działaniami profilaktycznymi podejmowanymi przez przedszkole są:

 • pogadanki i instruktaże z dziećmi w kwestii techniki mycia rąk, będą one powtarzane przez najbliższe dwa tygodnie, co dwa dni lub dłużej w razie potrzeby.
 • rozmowy na temat prawidłowych zachowań podczas kichania, kaszlania, zachowania odstępu z osobami wykazującymi objawy chorobowe.
 • zamieszczenie w łazienkach dzieci nad umywalkami ilustrowanych instrukcji prawidłowego mycia rąk.
 • ograniczenie wejścia na sale pobytu dzieci osób nie będących pracownikami przedszkola, rodzicami, opiekunami.
 • zaapelowanie do rodziców i pracowników, aby w miarę możliwości ograniczyły udział w dużych skupiskach ludzkich.
 • zaapelowanie, aby przeziębione lub chore osoby (rodzice, dzieci, pracownicy) nie przychodzili do przedszkola.
 • w przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych : gorączka, kaszel, katar, złe samopoczucie nauczyciele są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania rodziców o stanie zdrowia dziecka a rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola.
 • powrót dziecka do przedszkola będzie uzależniony od jego stanu zdrowia i braku widocznych objawów chorobowych.
 • w przypadku widocznych objawów chorobowych spowodowanych innymi problemami zdrowotnymi rodzice dziecka są zobowiązani przedłożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • zaapelowanie do rodziców dzieci, które wróciły z terenów zagrożonych, aby dwa tygodnie nie przychodziły do przedszkola i obserwowanie, czy nie występują takie objawy jak : gorączka, kaszel, katar , złe samopoczucie, bóle mięśni. Jeżeli objawy nie występują to po 14 dniach samoobserwacji można zakończyć kontrolę.

Jeśli u dziecka lub pracownika przedszkola, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

Jeśli pracownicy, rodzice, dziecko miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 • w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
 • w przypadku, gdy dziecko, pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800 190 590.

Komunikaty podawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są monitorowane na bieżąco i wszelkie kroki są podejmowane zgodnie z ich aktualną treścią.

Informujemy, że w sytuacji konieczności nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicowi dziecka do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lit.a Ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ZUS).

Procedura obowiązuje od dnia 28.02.2020 na podst. Zarządzenia Dyrektora Niepublicznego „Bajka” Nr 17/2020

Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że 15.07.2019 r. Przedszkole Niepubliczne „Bajka” uzyskało Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej (Nr Rejestru: 1262/IBM/07/2019). Wyróżnienie to, jest przyznawane przez Instytut Badań Marki za szczególną dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia oraz spełnianie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o dzieci i kadrę nauczycielską, a także posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych.